På hjemmesiden og i PIONEREN bringes oplysninger om arrangementer, både i klubben og uden for klubben, om veterantraktorer, stationære motorer, redskaber og gl. entreprenørmaskiner samt redskaber til disse.


04.08.2015

 Forsikring!

Offentlige arrangementer afholdt i klubbens navn (DVTK) skal af hensyn til forsikring 
være bestyrelsen bekendt og skal offentliggøres i PIONEREN og/eller på klubbens hjemmeside.( www.dvtk.dk ) 
I forbindelse med arrangementet skal der være skilte og/ eller bannere, der angiver at det er et DVTK arrangement.
Den lokale arrangør er ansvarlig for at førere af traktorer og maskiner som minimum har kørekort til traktor, 
at gældende love og regler samt anvisninger fra Arbejdstilsynet overholdes, 
og at der kun befinder sig føreren på traktoren/maskinen under kørsel. 
Undtaget er dog maskiner der kræver én hjælper f.eks. sækkemejetærskere, selvbindere, slåmaskiner og lignende. 
Hjælperen skal være fyldt 16 år. Overtrædes ovennævnte kan traktorføreren bortvises.
Vær opmærksom på at forsikringen kun dækker skade på ”3. person” altså eventuelt publikum.
Vær også opmærksom på at der skal være tegnet ansvarsforsikring på køretøjet, da klubbens ansvarsforsikring kun dækker i forbindelse med arrangementet, ikke eventuel kørsel til og fra. 

Det skal kraftigt understreges at forsikringen ikke gælder for kørsel på offentlig vej som f.eks. kørsel ud i det ”blå” og lignende, her gælder færdselsloven og køretøjets egen forsikring.

Undtaget er langsomtgående optog der har en politigodkendelse.

Det gule veteranmærkat er ingen forsikring, kun en anvisning fra arbejdstilsynet.

Klubbens bestyrelse